top of page

Privacybeleid

AVG

Deze privacyverklaring (in het kader van de AVG) is van toepassing op de diensten van Creative Parrots B.V..

Wie verwerkt persoonsgegevens

Creative Parrots B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de Creative Parrots B.V. internetsite.

De aard van internet in het algemeen en de Creative Parrots B.V. internetsite in het bijzonder hebben tot gevolg dat uw persoonsgegevens ook buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Om de in dit privacy statement genoemde diensten aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren geeft u toestemming voor de verwerking van de op de Creative Parrots B.V. internetsite verzamelde en de in dit privacy statement genoemde persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, alsmede, indien noodzakelijk, voor de uitwisseling van dergelijke gegevens met andere door Creative Parrots B.V. ingeschakelde dienstverleners en/of hulppersonen.

Creative Parrots B.V. zal, anders dan hiervoor omschreven, zonder uw voorafgaande toestemming geen persoonsgegevens verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden buiten haar eigen organisatie, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, gedragsregels of een rechterlijk bevel.

Welke gegevens worden verwerkt

Indien u wilt communiceren met Creative Parrots B.V. , een reservering wilt plaatsen of een inschrijving wilt verwezenlijken en/of andere diensten binnen de Creative Parrots B.V.  internetsite wilt afnemen (gezamenlijk te noemen: de Diensten) is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. Creative Parrots B.V. verwerkt deze gegevens teneinde:

  • de Creative Parrots B.V. internetsite aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen;

  • de Diensten die via de Creative Parrots B.V. internetsite worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren;

  • de dienstverlening van Creative Parrots B.V., al dan niet via de Creative Parrots B.V. internetsite te optimaliseren.

Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere Diensten binnen Creative Parrots B.V. internetsite heeft aangevraagd, is het mogelijk dat Creative Parrots B.V. uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren van deze Diensten.

Creative Parrots B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht.

Contactgegevens: totdat je mij verzoekt deze te verwijderen of totdat ik mijn activiteiten beëindig, waarbij geldt:

Personalia: 7 jaar (wettelijke verplichting)

Adres: 7 jaar (wettelijke verplichting)

Contactgegevens: 7 jaar (wettelijke verplichting)

Account op de website: totdat jij deze opzegt

Gebruik van cookies en logbestanden

Een “cookie” is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u op de Creative Parrots B.V. internetsite bent. Creative Parrots B.V.  gebruikt in sommige gevallen cookies. om het gebruik van de Creative Parrots B.V. internetsite zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door Creative Parrots B.V. kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiks-gemak van de Creative Parrots B.V. internetsite.

De Creative Parrots B.V. internetsite genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de Creative Parrots B.V. internetsite. Creative Parrots B.V. houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina’s zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de pagina’s, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL’s. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de Creative Parrots B.V. internetsite.

Beveiliging

Creative Parrots B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Creative Parrots B.V. toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Internetsites van derden

Creative Parrots B.V. kan links opnemen naar internetsites van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze internetsites informatie over u verzamelen. Creative Parrots B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze internetsites en de handelingen van deze derden en anderen. Creative Parrots B.V. raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Vragen

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de Creative Parrots B.V. Internetsite, kunt u contact opnemen via ruud@creativeparrots.com

Creative Parrots B.V. is zich er van bewust dat jij vertrouwen stelt in mij en ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om de privacy te beschermen. Creative Parrots B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Op deze pagina kom je te weten welke gegevens verzameld, waarvoor deze gegevens gebruikt en hoe hiermee jouw gebruikservaring verbeterd wordt als je mijn website gebruikt. Stuur bij vragen of eventuele opmerkingen een email aan ruud@creativeparrots.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in het kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Disclaimer

Creative Parrots B.V. is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Creative Parrots B.V. geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van zijn diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Creative Parrots B.V..

bottom of page