Privacybeleid

AVG

Deze privacyverklaring (in het kader van de AVG) is van toepassing op de diensten van RUW interieurarchitectuur.

 

Wie verwerkt persoonsgegevens

De eenmanszaak RUW interieurarchitectuur is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de RUW interieurarchitectuur internetsite.

De aard van internet in het algemeen en de RUW interieurarchitectuur internetsite in het bijzonder hebben tot gevolg dat uw persoonsgegevens ook buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Om de in dit privacy statement genoemde diensten aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren geeft u toestemming voor de verwerking van de op de RUW interieurarchitectuur internetsite verzamelde en de in dit privacy statement genoemde persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, alsmede, indien noodzakelijk, voor de uitwisseling van dergelijke gegevens met andere door RUW interieurarchitectuur ingeschakelde dienstverleners en/of hulppersonen.

 

RUW interieurarchitectuur zal, anders dan hiervoor omschreven, zonder uw voorafgaande toestemming geen persoonsgegevens verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden buiten haar eigen organisatie, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, gedragsregels of een rechterlijk bevel.

Welke gegevens worden verwerkt

Indien u wilt communiceren met RUW interieurarchitectuur , een reservering wilt plaatsen of een inschrijving wilt verwezenlijken en/of andere diensten binnen de RUW interieurarchitectuur internetsite wilt afnemen (gezamenlijk te noemen: de Diensten) is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. RUW interieurarchitectuur verwerkt deze gegevens teneinde:

  • de RUW interieurarchitectuur internetsite aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen;

  • de Diensten die via de RUW interieurarchitectuur internetsite worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren;

  • de dienstverlening van RUW interieurarchitectuur, al dan niet via de RUW interieurarchitectuur internetsite te optimaliseren.

Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere Diensten binnen

 

RUW interieurarchitectuur internetsite heeft aangevraagd, is het mogelijk dat RUW interieurarchitectuur uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren van deze Diensten.

 

RUW interieurarchitectuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht.

 

Contactgegevens: totdat je mij verzoekt deze te verwijderen of totdat ik mijn activiteiten beëindig, waarbij geldt:

Personalia: 7 jaar (wettelijke verplichting)

Adres: 7 jaar (wettelijke verplichting)

Contactgegevens: 7 jaar (wettelijke verplichting)

Account op de website: totdat jij deze opzegt

 

Gebruik van cookies en logbestanden

Een “cookie” is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u op de RUW interieurarchitectuur internetsite bent. RUW interieurarchitectuur gebruikt in sommige gevallen cookies. om het gebruik van de RUW interieurarchitectuur internetsite zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door RUW interieurarchitectuur kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiks-gemak van de RUW interieurarchitectuur internetsite.

 

De RUW interieurarchitectuur internetsite genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de RUW interieurarchitectuur internetsite. RUW interieurarchitectuur houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina’s zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de pagina’s, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL’s. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de RUW interieurarchitectuur internetsite.

 

Beveiliging

RUW interieurarchitectuur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens RUW interieurarchitectuur toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

 

Internetsites van derden

RUW interieurarchitectuur kan links opnemen naar internetsites van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze internetsites informatie over u verzamelen. RUW interieurarchitectuur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze internetsites en de handelingen van deze derden en anderen. RUW interieurarchitectuur raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

 

Vragen

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de RUW interieurarchitectuur Internetsite, kunt u contact opnemen via ruud@RUWinterieurarchitectuur.nl

 

RUW interieurarchitectuur is zich er van bewust dat jij vertrouwen stelt in mij en ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om de privacy te beschermen. RUW interieurarchitectuur respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Op deze pagina kom je te weten welke gegevens verzameld, waarvoor deze gegevens gebruikt en hoe hiermee jouw gebruikservaring verbeterd wordt als je mijn website gebruikt. Stuur bij vragen of eventuele opmerkingen een email aan ruud@RUWinterieurarchitectuur.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in het kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Disclaimer

RUW interieurarchitectuur is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. RUW interieurarchitectuur geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van zijn diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door RUW interieurarchitectuur.